ᐱᑕᖃᔾᔮᖏᑦᑐᖅ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᕐᓂᒃ 2022−ᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᐱᑕᖃᔾᔮᖏᑦᑐᖅ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᕐᓂᒃ 2022−ᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᑲᔪᓯᑎᒍᒪᔭᕋᓗᐊᕗᑦ 2024−ᖑᓕᖅᐸᑦ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖅ ᐊᑐᖅᑐᒥᓂᕐᓂᒃ 2023−ᒥ.